• Đề tài KH - CN

Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2014

Cập nhật: 15:09 Ngày 04/08/2016   Lượt xem: 191

Danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2014.

 Bộ GTVT vừa văn bản công bố danh mục đề tài KH &CN dự kiến thực hiện năm 2014. Theo đó, năm 2014 Bộ GTVT dự kiến sẽ thực hiện nghiên cứu 58 đề tài  trong đó có 05 đề tài thuộc chương trình phối hợp với Bộ KH & CN về lĩnh vực ATGT và phòng chống sụt trượt.
Cũng theo văn bản này, Vụ KHCN đề nghị các tổ chức có khả năng và mong muốn chủ trì đề tài trong danh mục đề tài thực hiện năm 2014 gửi hồ sơ đăng ký đến Bộ GTVT trước ngày 25/6/2013. Hồ sơ đăng ký chủ trì đề tài bao gồm:
a) Đăng ký chủ trì thực hiện đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 2.
b) Thuyết minh đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 3 hoặc Phụ lục số 4.
c) Tóm tắt hoạt động khoa học công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 5.
d) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm Chủ nhiệm đề tài theo mẫu tại Phụ lục số 6.
đ) Xác nhận về sự đồng ý của tổ chức đăng ký phối hợp (đối với Dự án sản xuất thử nghiệm).
Chi tiết mẫu Phụ lục số 2,3,4,5 và 5 được đăng tải tại Quy định số 52/2007/QĐ- BGTVT ngày 31/10/2007 về quản lý đề tài KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ của Bộ GTVT.

  • Nội dung liên quan

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2017

Danh mục đề tài KHCN cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2017

 Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2017 quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ công bố Danh mục đề tài khoa học và công ngệ cấp Bộ đưa ra truyển chọn thực hiện năm 2017 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt như sau.

xem chi tiet

Công bố danh mục đề tài KHCN dự kiến thực hiện năm 2015 của Bộ GTVT

Công bố danh mục đề tài KHCN dự kiến thực hiện năm 2015 của Bộ GTVT

Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 52/2007/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2007 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, Vụ Khoa học công nghệ công bố Danh mục đề tài cấp Bộ đưa ra tuyển chọn thực hiện năm 2015 đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

xem chi tiet