Trang chủ   /   Các đơn vị   /   Các trung tâm
  • Các trung tâm

Đào tạo và thông tin

Đào tạo và thông tin

Nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ về: Tổ chức giao thông; An toàn giao thông; Môi trường ngành GTVT; Thiết kế, giám sát, thi công xây dựng, khai thác và bảo trì công trình giao thông;Nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ xây dựng công trình và các loại hình đào tạo khác;

xem chi tiet

Kiểm định chất lượng công trình giao thông

Kiểm định chất lượng công trình giao thông

Kiểm định chất lượng công trình các công trình giao thông: cầu, đường.Thử tải công trình cầu thép,BTCT từ giản đơn đến liên tục, các dạng cầu treo, cầu dây văng.

xem chi tiet

Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ XDCTGT

Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ XDCTGT

Theo chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A – 162 đăng ký lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2003, cấp lại ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ, lĩnh vực hoạt động khoa học công nghệ của Trung tâm Tư vấn thiết kế và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng công trình giao thông vận tải bao...

xem chi tiet

Tư vấn đầu phát triển cơ sở hạ tầng GTVT

Tư vấn đầu phát triển cơ sở hạ tầng GTVT

Theo chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-176 do Bộ Khoa học - Cộng nghệ cấp lần đầu ngày 19/11/2003 và lần thứ hai ngày 29/9/2008, lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Trung tâm Tư vấn Đầu tư Phát triển Cơ sở Hạ Tầng Giao thông Vận tải bao gồm:

xem chi tiet

Công nghệ máy xây dựng và cơ khí thực nghiệm

Công nghệ máy xây dựng và cơ khí thực nghiệm

Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực cơ khí giao thông; Nghiên cứu phương án nâng cấp và hiện đại hóa các thiết bị thi công; nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị thi công chuyên dùng, thiết bị và dụng cụ thí nghiệm và các sản phẩm cơ khí.

xem chi tiet

KH&CN Bảo vệ môi trường GTVT

KH&CN Bảo vệ môi trường GTVT

Tham gia đánh giá môi trường chiến lược cho các dự án quy hoạch phát triển gaio thông vận tải.Điều tra, khảo sát, nghiên cứu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các nhà máy công nghiệp, cơ khí giao thông, các cơ sở hạ tầng của GTVT đang hoạt động.

xem chi tiet